Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van opdrachten en leveringen van Verkoop Academie Nederland. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Verkoop Academie Nederland overeengekomen worden.

1.2 Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de koper of opdrachtgever, dan wel een ieder die met Verkoop Academie Nederland een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Verkoop Academie Nederland een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht. Ingeval er meerdere afnemers zijn die tezamen een opdracht geven of een order plaatsen, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk jegens Verkoop Academie Nederland voor voldoening van de (tegen)prestatie, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

1.3 Indien Verkoop Academie Nederland niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Verkoop Academie Nederland het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.5 De toepasselijkheid van afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van afnemer wordt door Verkoop Academie Nederland uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zodanige bedingen binden Verkoop Academie Nederland slechts, voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Verkoop Academie Nederland zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle door Verkoop Academie Nederland gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens.

2.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door Verkoop Academie Nederland met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat.

2.3 Door Verkoop Academie Nederland verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

Artikel 3. Totstandkoming opdracht

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Verkoop Academie Nederland een order of opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden Verkoop Academie Nederland slechts voor zover zij door Verkoop Academie Nederland schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Verkoop Academie Nederland spant zich ervoor in, in haar aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te geven.

3.4 Verkoop Academie Nederland heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan.

3.5 Verkoop Academie Nederland wordt ter zake van opdrachten voor leveringen van diensten uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel gerechtigd zijn.

3.6 Zolang een aanbieding door Verkoop Academie Nederland niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt Verkoop Academie Nederland zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.

3.7 Indien naar het oordeel van Verkoop Academie Nederland of naar het oordeel van de afnemer derden bij de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de afnemer gehouden in alle redelijkheid zijn medewerking te verlenen.

3.8 Alle contacten met ingeschakelde derden lopen via Verkoop Academie Nederland. De afnemer kan slechts na overleg met Verkoop Academie Nederland derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken en kan met deze derden niet zelfstandig over werkzaamheden afspraken maken.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Behoudens voorzover schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen en tarieven in euro’s, exclusief BTW en administratiekosten.

4.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen.

4.3 Tenzijin de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald, bestaan de aan afnemer te berekenen kosten uit een post “diensten”, welke gebaseerd is op de begrote tijdsduur en de in de offerte opgegeven tarieven, alsmede uit een post “verschotten” ter dekking van niet in de opgegeven tarieven inbegrepen kosten, zoals reis-en verblijfskosten.

Artikel 5. Personeel bij uitvoering opdracht

5.1 Verkoop Academie Nederland is te allen tijde bevoegd de samenstelling van een team te wijzigen. Verkoop Academie Nederland verplicht zich de continuïteit van de werkzaamheden en de overeengekomen deskundigheid van het team te handhaven. Ter zake van wijziging van de samenstelling van het team zal Verkoop Academie Nederland met de afnemer in overleg treden.

5.2 Het bepaalde in lid1 is tevens van toepassing indien derden bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

5.3 Het is zowel Verkoop Academie Nederland als de afnemer verboden tijdens de uitvoering van de opdracht, dan wel binnen een jaar nadat de opdracht is beëindigd personeel van de wederpartij (daaronder begrepen door toedoen van Verkoop Academie Nederland ingeschakelde derden) in dienst te nemen, dan wel met dit personeel over indiensttreding te overleggen, tenzij daaraan een uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuringdoor de wederpartij is voorafgegaan.

Artikel 6. Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn door bijschrijving van het op de factuur vermelde bedrag op de bankrekening van Verkoop Academie Nederland onder vermelding van factuurnummer en factuurdatum.

6.2 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en is Verkoop Academie Nederland, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3% in rekening te brengen, vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Verkoop Academie Nederland verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van €340,-. De in de boeken van Verkoop Academie Nederland voor voornoemde kosten opgenomen bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop daar-van.

6.3 Indien Verkoop Academie Nederland daartoe aanleiding ziet, kan Verkoop Academie Nederland nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van deovereenkomst mag opschorten.

6.4 Ingeval de afnemer enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt, indien beslag te zijnen laste wordt gelegd of in geval op redelijke gronden nakoming door de afnemer niet meer te verwachten is, is elke vordering van Verkoop Academie Nederland op de afnemer terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft Verkoop Academie Nederland dan het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit alles onverminderd het recht van Verkoop Academie Nederland op betaling, dan wel op schadevergoeding, en haar recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Indien Verkoop Academie Nederland door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Verkoop Academie Nederland gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Verkoop Academie Nederland op betaling door de afnemer voor reeds door Verkoop Academie Nederland verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Verkoop Academie Nederland alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Verkoop Academie Nederland tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

8.2 Het is de afnemer zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijketoestemming van Verkoop Academie Nederland niet toegestaan om documentatie, waarvan de auteursrechten bij Verkoop Academie Nederland berusten, zowel tijdens de duur als na de beëindiging van de overeenkomst te kopiëren, of te verveelvoudigen of te wijzige.Het is hem evenmin toegestaan derden hiertoe toestemming te geven.

8.3 Bij gebreke van nakoming van het in dit artikel gestelde, verbeurt de afnemer een direct opeisbare boete aan Verkoop Academie Nederland van €5.000, -per overtreding c.q. per dag, dat een dergelijke overtreding voortduurt, waarbij iedere bekendmaking of mededeling aan derden dan wel inbreuk op auteursrechtelijk beschermd materiaal of verveelvoudiging of modificatie zonder schriftelijke toestemming van Verkoop Academie Nederland, alseen overtreding wordt aangemerkt.

Artikel 9. Uitvoering opdracht

9.1 Verkoop Academie Nederland zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.

9.2 De resultaten van het gebruik van de door Verkoop Academie Nederland verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloed vallen. Ofschoon opdrachten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, verstrekt Verkoop Academie Nederland generlei garantie met betrekking tot de resultaten van door Verkoop Academie Nederland verrichte studies en adviezen. Verkoop Academie Nederland heeft ter zake een inspanningsverplichting en is niet aansprakelijk voor schade.

Artikel 10.Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s Gravenhage of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Verkoop Academie Nederland, tenzij anders is overeengekomen.