Algemene Cursusvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die door Verkoop Academie Nederland worden verzorgd. Tevens zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden van Verkoop Academie Nederland, waarvan een exemplaar is aangehecht. In geval van tegenstrijdigheid tussen enige bepaling in deze Algemene Cursusvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden zullen laatstgenoemde prevaleren. Een dergelijke tegenstrijdigheid laat de gelding van de overige bepalingen in deze Algemene Cursusvoorwaarden onverlet.

2. Inschrijving

Definitieve inschrijving vindt uitsluitend plaats na bevestiging door Verkoop Academie Nederland .

3. Tarieven, facturering en betaling

De cursustarieven staan vermeld in de offerte. Alle tarieven zijn exclusief 19% BTW. Tenzij anders overeengekomen zijn kortingsafspraken niet van toepassing op cursussen gegeven door derde partijen. Verkoop Academie Nederland behoudt zich het recht voor ieder cursustarief aan te passen, tenzij dit reeds schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd. Facturering vindt uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus plaats. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn door bijschrijving van het op de factuur vermelde bedrag op de bankrekening van Verkoop Academie Nederland onder vermelding van factuurnummer en factuurdatum. Indien bevestiging door Verkoop Academie Nederland binnen twee weken voor aanvang van een cursus plaatsvindt, dient betaling in ieder geval twee dagen voor aanvang van de cursus op de bankrekening van Verkoop Academie Nederland te zijn bijgeschreven. Bij niet tijdige verzending van een factuur dient betaling binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn geschied, tenzij de factuur anders vermeldt. Indien binnen bovenstaande termijnen niet wordt betaald, behoudt Verkoop Academie Nederland zich het recht voor de uitvoering uit te stellen of te annuleren of toegang tot de cursus te weigeren.

4. Annuleringen, verschuivingen en vervangingen

Indien een cursus tot 15 dagen voor aanvang wordt geannuleerd, wordt 50% van het cursusbedrag en administratiekosten in rekening gebracht. Indien een cursus binnen 15 dagen voor aanvang wordt geannuleerd en/of de cursist niet verschijnt, wordt 100% van het cursusbedrag en administratiekosten in rekening gebracht. Indien een cursus tot 15 dagen voor aanvang wordt verschoven, worden alleen administratiekosten in rekening gebracht. Indien een cursus binnen 15 dagen voor aanvang wordt verschoven, worden 50 % van het cursusbedrag en administratiekosten in rekening gebracht. Indien een cursus een tweede of volgende keer wordt verschoven, worden in alle gevallen 100% van het cursusbedrag en administratiekosten in rekening gebracht. Verkoop Academie Nederland accepteert per cursist slechts eenmaal een vervanger die de cursus volledig zal voort zetten. Hiervoor wordt € 35,- administratiekosten in rekening gebracht. Voor annuleringen of verschuivingen van specifieke cursusdata zal Verkoop Academie Nederland € 35,- in rekening brengen.

5. Cursustijden

Tenzij anders vermeld beginnen de cursussen om 9.00 uur en is de eindtijd rond 16.30 uur. Cursustijden kunnen in overleg worden gewijzigd.

6. Deelnemersaantal

Om didactische redenen wordt per te geven cursus een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Bij overschrijding van dit maximum zal aan degenen, die als laatste hun inschrijving schriftelijk hebben bevestigd, een alternatieve datum worden voorgesteld. Als datum van bevestiging geldt de datum van ontvangst van de schriftelijke inschrijving bij Verkoop Academie Nederland . Verkoop Academie Nederland behoudt zich het recht voor om cursussen, waarvoor onvoldoende inschrijvingen zijn, te annuleren.

7. Verhindering

Verkoop Academie Nederland zal al het redelijke in het werk stellen om de cursussen doorgang te doen laten vinden. Verkoop Academie Nederland zal evenwel niet aansprakelijk zijn indien een cursus geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook geen doorgang kan vinden. In dat gevalalsmede in geval van overmacht is Verkoop Academie Nederland gerechtigd de cursus te verschuiven alsook om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en in dat geval aan de opdrachtgever een evenredig deel van de totale cursusprijs te restitueren, waardoor Verkoop Academie Nederland van al haar verplichtingen zal zijn gekweten. Opdrachtgever heeft bij verhindering geen recht op schadevergoeding.

8. Auteursrecht

Het cursusmateriaal en aanvullende documentatie is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins vermenigvuldigd. Het is de opdrachtgever of de cursist met name niet toegestaan de tijdens de cursus gebruikte softwareproducten, of gedeelten daarvan, te verveelvoudigen en/of ter beschikking te stellen aan derden. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een cursus (of een gedeelte daarvan) is verboden.

9. Aansprakelijkheid

Ofschoon Verkoop Academie Nederland zich zal inspannen haar cursussen naar beste inzicht en vermogen te (doen) geven, is Verkoop Academie Nederland – behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoop Academie Nederland of haar personeel – niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever of diens personeel geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit of anderszins verband mocht houden met het gebruik van het cursusmateriaal, de inhoud van de cursus, de toepassing of het resultaat daarvan. De opdrachtgever verplicht zich Verkoop Academie Nederland voor mogelijke aanspraken van derden terzake van zulke schade te vrijwaren. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Verkoop Academie Nederland voor schade is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het door opdrachtgever voor de betreffende cursus(sen) voldane factuurbedrag.

10. Overig

Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing van opdrachtgevers eigen voorwaarden, van welke inhoud of in welke vorm dan ook, uit. Een afwijking van deze voorwaarden geldt slechts, indien deze op schrift is gesteld en door beide partijen is ondertekend. Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Cursusvoorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Cursusvoorwaarden en/of overeenkomsten niet aan.